نام بانک شماره کارت شماره حساب
ملت 6104337858108192 4088155480
ملی 6037991435590348 0339251195004
سامان 6219861018465939 82488816281591
پارسیان 6221061063250957 بزودی اعلام می گردد